سیستم جامع آموزش نجاح
36 بازدید
محل ارائه: مرکز مدیریت حوزه علمیه ‏قم
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1389
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر دیتابیس
زبان : فارسی
سامانه جامع آموزش معاونت آموزش حوزه
آدرس اینترنتی